หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)

การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)

          สภาวิศวกรเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

          ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างระเบียบกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

          สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/tgST8RNYYjH7auXh6

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการรับฟัง CPD