หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เพื่อรองรับการออกใบรับรองในสาขาวิศวกรรมส่งเสริม พ.ศ. ….

การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เพื่อรองรับการออกใบรับรองในสาขาวิศวกรรมส่งเสริม พ.ศ. ….

          เนื่องจากข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2563 และได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการการทดสอบความรู้ความชำนาญเพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเตรียมออกกฎหมายลูกรองรับในเรื่องดังกล่าว สภาวิศวกรจึงได้ดำเนินการยกร่างระเบียบระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. …. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 5 ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

          โดยร่างระเบียบฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการการทดสอบความรู้ความชำนาญเพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เพื่อรองรับการออกใบรับรองในสาขาวิศวกรรมส่งเสริม ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างข้อบังคับดังกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/bBMZiLT6BqM9FXhG8