หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ก.ศป. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือก

ก.ศป. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือก

ก.ศป. ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(1) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยผู้ที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดูรายละเอียดและตาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admincourt.go.th หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด”

หรือ คลิกที่นี่

หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง ชั้น 4 โซน C ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์หมายเล่ข 0 2141 1795 โทรศัพท์สายด่วน “1355” ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

(2) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ https://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com โดยเลือกหัวข้อ .”การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น”

หรือ คลิกที่นี่

ทั้งนี้ การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2566 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 1779 โทรศัพท์สายด่วน “1355”