หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม Work life balance ของวิศวกร ในกรุงเทพมหานคร

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม Work life balance ของวิศวกร ในกรุงเทพมหานคร

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม Work life balance ของวิศวกร ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทำงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานต่อความพึงพอใจของวิศวกรระบบและติดตั้งในกรุงเทพ

คลิก