หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนน้องนักเรียน ม.3 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม WOW co-creation : “Design Thinking Being Innovator”

ขอเชิญชวนน้องนักเรียน ม.3 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม WOW co-creation : “Design Thinking Being Innovator”

เพื่อสร้างสรรค์เมืองน่าอยู่และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นการเรียนรู้การเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย การระดมความคิดเห็นในทีมเพื่อหาทางแก้ไข การลงมือทำ และการลองผิดลองถูกเพื่อสร้างนวัตกรรมและวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติและสร้างสรรค์แนวคิดให้เกิดเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ที่จะทำให้คุณมาเป็นนวัตกรวัยเยาว์ จากพวกเรานักเรียน

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 – วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567
เวลา 08:30-17:00 น.
ณ อาคารสภาวิศวกร BTS โชคชัย 4

หมายเหตุ :
1. ท่านจะได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้
2. แผนที่สภาวิศวกร คลิก