หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29

โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักบริหารระดับกลางและระดับสูงได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ และบูรณาการความรู้ทางการบริหารระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาทักษะ เทคนิค ค่านิยม วิสัยทัศน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักบริหารในภาครัฐและธุรกิจเอกชน

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก