หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกสภาวิศวกรนำคณะกรรมการร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคมวสท.

นายกสภาวิศวกรนำคณะกรรมการร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคมวสท.

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคําแหง 39