หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก บริษัท อินโนกรีน จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มหลักสูตรพัฒนาบุคลกรตามกฎหมาย จำนวน 3 หลักสูตร

บริษัท อินโนกรีน จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มหลักสูตรพัฒนาบุคลกรตามกฎหมาย จำนวน 3 หลักสูตร

บริษัท อินโนกรีน จำกัด หน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มหลักสูตรพัฒนาบุคลกรตามกฎหมาย จำนวน 3 หลักสูตร

1.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน/อาคาร (PRE โรงงาน/PRE อาคาร)
ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

2.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎีไฟฟ้า/ความร้อน
ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

3.หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านปฏิบัติไฟฟ้าโรงงาน/อาคาร/ความร้อน
ค่าลงทะเบียน 17,000 บาท