หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก บ.ขนส่ง จำกัด เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความสนใจจากกลุ่มนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ บ.ขนส่ง จำกัด

บ.ขนส่ง จำกัด เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความสนใจจากกลุ่มนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ บ.ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความสนใจจากกลุ่มนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง MAGIC 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 12.20 น. โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาววลัลนา วัฒนาเหมกร หมายเลขโทรศัพท์ 062 – 189-2319