หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567

ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567

ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงราชบุรี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3206 ตอนควบคุม 020 ตอนห้วยศาลา-จอมบึงระหว่าง กม.50+215-กม.53+700 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรีตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.2/2567

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-339-304 ต่อ 119 ในวันและเวลาราชการ