หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 และได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ซึ่งขณะนี้ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 3 ฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำนักงานนโยบายฯ ขอแจ้งการใช้บังคับประกาศกระทรวงดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี