หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ประกาศจังหวัดราชบุรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

ประกาศจังหวัดราชบุรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

ขอเชิญยื่นประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.๐+-๐๐-กม.๑๘+๕๙๒ และทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๕ ต้อนควบคุม ๐๑๐๐ตอนสามแยกกระจับ-หนองโพ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๖+๕๑๙ อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนกระเบื้อง ตำบลหนองอ้อ ตำบลสวนกล้วย ตำบลปากแรต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง และตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕