หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1)

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1)

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1) ให้แก่ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนหลักการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยในคดีปกครอง การเสริมสร้างความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ด้านการบริหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารยุคใหม่ โดยส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม