หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.ขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

ม.ขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ การจัดหาพัสดุโดยวิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง การเขียน Spec เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อลดความเสี่ยงในการอุทธรณ์ หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ และการดำเนินการตาม ว56 แนวทางการบริหารสัญญาตาม ว124 และ ว125 แนวทางปรับลดเนื้องานตาม ว452” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 12–14 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักฯ กองต่าง ๆ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจในหลักการแนวทางในการทำ TOR รวมไปถึงการกำหนด Spec เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับข้อควรระวัง ให้ความสำคัญในข้อกำหนดมาตรา 9 ข้อเทคนิค เกณฑ์คุณภาพ วัตถุประสงค์การจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดคุณสมบัติผู้รับหน้าที่ในการทำ TOR ตลอดจนมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ มาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานอื่น และประเด็นอื่น ๆ ที่จำเป็นในกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ 091–8695319

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิก