หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ข้อ 8 การสร้างทะเบียนคุมหนังสือ บัญชีหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์”เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารทุกตำแหน่งได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานเอกสารที่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 โดยสามารถสร้างความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้น ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กำหนดให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานในการปฏิบัติงานและการบริการของรัฐ รวมถึงหนังสือราชการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีกำหนดการฝึกอบรม 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (บางพลัด) กรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริสา ฝ่ายอินทร์ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ และด้านการบริหารงานเอกสารในยุคดิจิทัลมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัสสมัยใหม่ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก