หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ

ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอนสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐหลักเกณฑ์แนวทาง และประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานขอซื้อหรือขอจ้างการจัดทำประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือหนังสือเชิญชวนหลักเกณฑ์ในการบริหารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นต้น โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่น (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565

ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suas.su.ac.th/ หรือลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก