หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ ฉบับละ 20 บาท เพื่อใช้ยื่นตามแบบ ข.1 ถึง ข.7

รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ ฉบับละ 20 บาท เพื่อใช้ยื่นตามแบบ ข.1 ถึง ข.7

          เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรองและการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และปรับปรุงแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.1) คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.2) คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.3) คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.4) คำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต (แบบ ข.6) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ รวมถึงวิศวกรผู้ควบคุมงาน ต้องแนบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาวิศวกร เป็นหลักฐานประกอบคำขอยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต

          ดังนั้น สภาวิศวกรจึงตระหนักเห็นถึงความจำเป็นในการเสนอแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2544 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาตในส่วนของหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคลธรรมดา เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการยื่นขออนุญาตต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและสมาชิกสภาวิศวกร รวมถึงการแยกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งหนังสือรับรองที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานในกรณีอื่น ๆ  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว โดยแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

          สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่  https://forms.gle/462cr2rVUb4Gt5PWA