หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก วปท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ

วปท. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
เสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการด้วย Microsoft Project แบบมืออาชีพ

ลงทะเบียน คลิก

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะได้รับคะแนน CPD 14 หน่วย