หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27

อบรมระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

(มีค่าธรรมเนียมการอบรม 36,000 บาท รวมค่าอาหาร ที่พัก และเอกสารประกอบการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรม)

กำหนดการรับสมัครระหว่าง วันที่ 8 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2566 (ช่องทางการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น)

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ คลิก