หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันวิศวกรทางหลวงอินเดียเชิญผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการจัดทำรายงานอย่างละเอียดสำหรับโครงการทางหลวง ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา

สถาบันวิศวกรทางหลวงอินเดียเชิญผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการจัดทำรายงานอย่างละเอียดสำหรับโครงการทางหลวง ภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา

กระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า สถาบันวิศวกรทางหลวงอินเดีย (Indian Academy of Highway Engineers: |AHE) สังกัดกระทรวงคมนาคมทางถนนและทางหลวงอินเดีย (Ministry of Road Transport and Highways) จะดำเนินโครงการฝึกอบรมเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการจัดทำรายงานอย่างละเอียดสำหรับโครงการทางหลวง (Feasibility Study and Preparation of Detailed Project Report for Highway Projects) ระยะเวลา 12 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 (รอยืนยันกำหนดการจากฝ่ายอินเดีย) ที่เมือง Noida รัฐอุตตรประเทศและประสงค์เชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา (Mekong – Ganga Cooperation: MGC) ได้แก่ ไทย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม ประเทศละ 5 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรมฯ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ MGC ปี ค.ศ. 2019 – 2022 ซึ่งได้รับการรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรี MGC ครั้งที่ 10 เมื่อปี 2562 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิก MGC เร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมระหว่างกัน

2. โครงการฝึกอบรมๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรด้านวิศวกรรมทางหลวงจากประเทศสมาชิก MGC เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการรายงานอย่างละเอียดอย่างมีคุณภาพสำหรับโครงการทางหลวงในหลายด้าน เช่น การวางแผน การออกแบบ การก่อสร้างการรับรองและการกำกับดูแลคุณภาพ การจัดการและการบำรุงรักษา การบริหารจัดการ และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิศวกรทางหลวงระดับกลางที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จากประเทศสมาชิก MGC

ทั้งนี้ ฝ่ายอินเดียจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ แต่ไม่รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

3. กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อคิดเห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับบุคลากรของไทยที่จะได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้แทนจากประเทศสมาชิก MGC เกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวง และนำมาปรับใช้กับโครงการในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายกับประเทศสมาชิก MGC เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง – คงคา ต่อไป

หากมีข้อสงสัยสอบถามพิ่มเติมได้ที่ นางสาวลลิตภัทร เกิดกรุง นักการทูตปฏิบัติการ กลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง (โทรศัพท์ 065 467 9024 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ lalitpat.k@mfa.go.th)