หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม “การระงับข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง”

สถาบันอนุญาโตตุลาการขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม “การระงับข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง”

สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดหลักสูตรการระงับข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้างซึ่งรวมไปถึงสาเหตุและข้อควรระวัง อีกทั้งยังได้ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญผู้มากประสบการณ์ในกฎหมายก่อสร้าง เนื่องจากโครงการก่อสร้างนั้นมีความสลับซับซ้อนจึงอาจทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นได้โดยง่ายหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยหลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ภาพรวมในกระบวนการก่อสร้างและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น วิธีการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยวิศวกร คณะกรรมวินิจฉัยข้อพิพาท การดำเนินการอนุญโตตุลาการ รวมถึงกระบวนการในชั้นศาล ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานในงานก่อสร้างจะได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการแก้ไขข้อพิพาทในงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้โครงการหรืองานก่อสร้างนั้นดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว


ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์)

กำหนดการ คลิก