หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. ซึ่งสถาบันฯเปิดดำเนินการสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และเน้นการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กับการเรียนภาษาญี่ปุ่น ด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว กอรปกับรัฐบาลส่งเสริมให้สถาบันเปิดหลักสูตรที่สามารถเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทางสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วได้มีโอกาสเรียนเพื่อนำไปพัฒนาบริษัท จึงเปิดหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) สำหรับพัฒนาบุคลากรทางภาคอุตสาหกรรมจำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และบบอัตโนมัติแบบลีน, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป,สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น และสาขาการตลาดดิจิทัล ซึ่งทั้ง 9 สาขานี้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้สามารถจัดการระบบการผลิต การขาย และการบริหารจัดการหน่วยงานได้เป็นอย่างดี พนักงานที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถเรียนหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิตได้ และสามารถจบการศึกษาใด้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เรียนเป็นระบบ Block Course ทุกรายวิชา แต่ละรายวิชาสามารถเรียนจบภายใน 4-5 สัปดาห์

นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ. สาขาการบริหารแบบญี่ปุ่น, สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการวางแผนกลยุทธิ์สำหรับผู้ประกอบการ และกลุ่มวิชาการจัดการระบบการผลิตและ โลจิสติกส์แบบลีน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2763-2600 ต่อ 2651