หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกันด้วยหลัก DISC

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกันด้วยหลัก DISC

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกันด้วยหลัก DISC โดยมีหัวข้อการอบรม

  • Disruptive Technology กับการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในการทำงาน
  • เรียนรู้และเข้าใจ คน ที่มีความแตกต่างกัน
  • แนวคิด DISC MODEL ที่สะท้อนลักษณะ พฤติกรรมของคน
  • ประเภทของ “คน” ในองค์กรตามหลักการ DISC MODEL
  • การประยุกต์ใช้หลักการ DISC MODEL เพื่อบริหารจัดการพฤติกรรมตนเองและทีมงาน
  • การสื่อสาร และประสานพลัง ของคนในองค์กร

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบ Online ผ่าน Z00m ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายโดย อ.กฤตนันท์ ประทุมเนตร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์