หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สทอก. ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2023

สทอก. ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2023

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2023


ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2566
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center : QSNCC) กรุงเทพมหานคร


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการรับรู้และเกิดแนวทางการส่งเสริมให้เกิด New Space Economy ให้ครอบคลุมในมิติของ Value Chainและเกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกระดับ (Team Thailand) ในการใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศสู่ระดับสากล รวมทั้งเป็นการยกระดับและส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์และความน่เชื่อถือในการดำเนินงานตลอดจนประกาศเจตนารมณ์เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมด้านอวกาศในประเทศและสร้าง Space Eco System ในอุตสาหกรรมระดับโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก