หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สพร. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 จำนวน 3 หลักสูตร

สพร. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 จำนวน 3 หลักสูตร

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 จำนวน 3 หลักสูตร

1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า ฯลฯ

ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 23 มิถุนายน 2566

2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12

สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับต้นหรืออำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า ฯลๆ

ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2566

3. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4

สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ หรือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2566

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก