หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ” รุ่นที่ 11

สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ” รุ่นที่ 11

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้

1 หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ PDPA for IT Management รุ่น 11

  • วันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน)
  • ค่าลงทะเบียน คนละ 10,000 บาท

2) หลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) รุ่น 8

  • วันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน)
  • ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท

3) หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ” รุ่น 23 (PDPA 23)

  • วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน)
  • ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท

4) หลักสูตร How to do the Internal Control Assessment รุ่น 5 (การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)

  • วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอ้มรา ถนนสุรวงศ์
  • ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

5) หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน รุ่น 12 (PDPA for Internal Audit)

  • วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์
  • ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท