หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย สรุปผลการรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ….) พ.ศ. ….

สรุปผลการรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ….) พ.ศ. ….

1. สัมมนาประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

2. รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและประชาชนผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้