หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สวทช ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง ”

สวทช ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง ”

สวทช ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

“หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง (Railway Logistics Management : RUM)”

วันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2566

บรรยายภาคทฤษฎี : ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ จำนวน 1 วัน

ศึกษาดูงาน : ณ จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 5 วัน

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางรางตลอดกระบวนการ ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้า ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ด้านการขนส่งสินค้าทางระบบรางทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการขนส่ง (Logistics) ของประเทศ และสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก