หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเปลี่ยนตราสัญลักษณ์องค์กร (Logo)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเปลี่ยนตราสัญลักษณ์องค์กร (Logo)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และมุ่งเน้นบทบาทของการเป็น Smart Connector ที่พร้อมร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชนเพื่อทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างประเทศที่ทันสมัยและชีวิตคนไทยที่ง่ายขึ้น (Smart Nation Smart Life) อันจะนำไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ ในฐานะหน่วยงานหลักของชาติที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จึงได้กำหนดตราสัญลักษณ์ใหม่

การออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ DGA เพื่อความเด่นชัด จดจำง่ายโดยตัวอักษร D มาจากคำว่า Digital พาดเชื่อมต่อกับตัวอักษร G ที่มาจากคำว่า Government Development แสดงถึงการเป็นผู้เชื่อมต่อ (Smart Connector) เพื่อยกระดับภาครัฐให้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ตัวอักษร D มีลักษณะเปิดกว้าง โค้งมน และมีเส้นสายจำนวน 3 เส้น แสดงถึงความพร้อมเปิดรับและปรับตัวเข้ากับทุกฝ่าย เส้นสายตรงตัว D ยังตอกย้ำถึงการเป็นผู้เชื่อมต่อ (Smart Connector) ตัวอักษร D และ G ใช้สีส้มเพื่อสื่อถึงความทันสมัย พร้อมปรับตัวตามเทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนตัวอักษร A มาจากคำว่า Agency ใช้สีน้ำเงินที่สื่อถึงความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และมีความเป็นมืออาชีพ และใต้ตัวอักษร D G A มีคำว่า DIGITAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AGENCY

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ของสำนักงาน จึงขอแจ้งการใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ของสำนักงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ (Logo) คลิกที่นี่