หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงานศาลปกครองขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและความร่วมการสัมมนา

สำนักงานศาลปกครองขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและความร่วมการสัมมนา

สำนักงานศาลปกครองขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย/สัมมนา
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Streaming บนศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (ALL Cloud)
ระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings และ Facebook Live สำนักงานศาลปกครอง

 1. ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สาระสำคัญ ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
  * บรรยาย วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
  * วิทยากรโดย นายเยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง
 2. ครั้งที่ 3 หัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”
  * สัมมนา วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
  * วิทยากรจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
  1) นายวิวรรธน์ เศวตอริยพงษ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง 2) นายปริญญา สวัสดิ์ดวง
  ตุลาการศาลปกครองกลาง 3) นายเยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง

หมายเหตุ :
ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย/สัมมนาผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (ALL Cloud)
ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลด