หน้าหลัก สิทธิพิเศษของสมาชิก โครงการสนับสนุนสมาชิก-บุคคลให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2567

โครงการสนับสนุนสมาชิก-บุคคลให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2567

 1. เพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกรให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับสากล
 2. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
 3. การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาอย่างต่อเนื่องของสภาวิศวกร (CPD) ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร
 1. เป็นการอบรมที่จัดทำขึ้นจากองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
 2. หัวข้อในการอบรมต้องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรม หรือการพัฒนาวิชาชีพทางวิศวกรรม หรือการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรม หรือวิชาอื่นๆ
 3. โครงการอบรมที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนการอบรมได้
  • 3.1 โครงการอบรมที่เป็นการศึกษาดูงาน
  • 3.2 โครงการอบรมที่เป็นเชิงพาณิชย์ เช่น การส่งเสริมการขายสินค้า การประชาสัมพันธ์สินค้า และการโฆษณาสินค้า เป็นต้น
 4. สภาวิศวกรจะสนับสนุนโครงการอบรมที่มีระยะเวลาในการจัดอบรมไม่น้อยกว่า 1 วัน และสมาชิกต้องยื่นขอรับการสนับสนุนภายใน 60 วันหลังจากวันอบรม
 5. องค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรต้องเปิดกิจกรรมโครงการอบรมในระบบ CPD ของสภาวิศวกร พร้อมทั้งบันทึกการจัดกิจกรรม (รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรม
โดยเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนอบรมโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จ
ในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่เคยได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณก่อนหน้านี้หนึ่งปี

***สภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม/สัมมนาให้กับสมาชิก ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมใหญ่***

 1. คำร้องขอรับเงินสนับสนุนการเข้าอบรม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าอบรมที่ออกในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการรับเงินสนับสนุน)
 4. ต้องยื่นเอกสารภายใน 60 วันหลังจากวันอบรม ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนดังกล่าวจะนับตามปีปฏิทิน
 1. ยื่นด้วยตนเองที่ : สำนักงานสภาวิศวกร 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 2. ส่งคำร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pr@coe.or.th

ติดต่อผู้ดูแลโครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

1303 ต่อ 224
pr@coe.or.th