หน้าหลัก สิทธิพิเศษของสมาชิก โครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกรประจำปี 2565

โครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกรประจำปี 2565

 1. เพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกรให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับสากล
 2. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภาวิศวกร ในการทำกิจกรรมสวัสดิการให้กับสมาชิกสภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
 4. การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาอย่างต่อเนื่องของสภาวิศวกร (CPD) ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร
 1. เป็นการอบรมที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
 2. หัวข้ออบรมและรายละเอียดโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนขององค์กรแม่ข่ายต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิศวกรแล้ว
 3. สมาชิกสภาวิศวกรและนิติบุคคลที่จะขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และใบอนุญาตฯ ไม่หมดอายุ
 4. สมาชิกสภาวิศวกรและนิติบุคคลจะต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อสภาวิศวกรภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ผ่านการอบรม
 1. สมาชิกสภาวิศวกร : สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม โดยเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี
 2. นิติบุคคล : สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าอบรมจากสภาวิศวกรได้คนละ 1,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง) ซึ่งขอรับการสนับสนุนได้บริษัทละไม่เกิน 5 สิทธิ/ปี ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร
 1. คำร้องขอรับเงินสนับสนุนการเข้าอบรม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บุคคล | นิติบุคคล)
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากการอบรม
  1) สมาชิกสภาวิศวกร สภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกรเท่านั้น
  2) นิติบุคคล สภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะที่ออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลเท่านั้น
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการรับเงินสนับสนุน)

1. ยื่นด้วยตนเองที่ : สำนักงานสภาวิศวกร 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. ส่งทางไปรษณีย์ : สำนักงานสภาวิศวกร 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 (วงเล็บมุมซอง “ขอรับเงินสนับสนุนการอบรม”)

3. ส่งคำร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : seminar@coe.or.th

รายชื่อหลักสูตรของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับหลักสูตรวันที่จัด
1.การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน31 ส.ค. - 1 ก.ย.
2.มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3/256526 - 28 ส.ค.
3.มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 726 ส.ค.
4.การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น” (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 35-6 ส.ค.
5.Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 226 - 27 ก.ค.
6.การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม20 - 21 ก.ค.
7.การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่22 ก.ค.
8.มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 822 ก.ค.
9.การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 48-10 ก.ค.
10.การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 2/25655 ก.ค.
11.กลยุทธ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล1 ก.ค.
12.การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 501-3 ก.ค.
13.การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 50 1-3 ก.ค.
14.การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฏิบัติ)28 - 29 มิ.ย.
15.การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ตามมาตรฐาน วสท. รุ่นที่ 2/256524 - 25 มิ.ย.
16.มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 924 มิ.ย.
17.การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 725 - 26 มิ.ย.
18.ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 2711 - 12 มิ.ย.
19.การออกแบบระบบการต่อลงดิน ในสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 8010 มิ.ย.

ติดต่อผู้ดูแลโครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

1303 ต่อ 225
seminar@coe.or.th