หน้าหลัก เปิดรับสมัครสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

เปิดรับสมัครสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

1. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม

เอกสารประกอบการสมัคร

1. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร

2. หลักฐานการโอนเงิน

3. กรณีเป็นสถาปนิกให้แนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

(สำหรับสภาวิศวกรไม่ต้องแนบสำเนาใบอนุญาต)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร 1303