สรุปผลการรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. …

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ….  โดยได้รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

2 years ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

5 Aug 2021

รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองฯ ฉบับละ 20 บาท เพื่อใช้ยื่นตามแบบ ข.1 ถึง ข.7

          เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรองและการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และปรับปรุงแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.1) คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.2) คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.3) คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.4) คำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต (แบบ ข.6) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ รวมถึงวิศวกรผู้ควบคุมงาน ต้องแนบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาวิศวกร […]

2 years ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

2 Aug 2021

การรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขระเบียบวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง    การรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขระเบียบวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางของผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา และพยาน ในการเดินทางมาให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการไต่สวน ณ สำนักงานสภาวิศวกร (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับวิธีพิจารณาไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์           โดยร่างระเบียบฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนในส่วนของการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาไต่สวนเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของคู่กรณีลดน้อยลง รวมถึงไม่ติดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคติดต่ออันตราย           ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างระเบียบดังกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 30 กรกฎาคม […]

2 years ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

14 Jul 2021

การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. …. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและการยอมรับระดับสากล

          เนื่องจากปัจจุบันข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ.2543 ยังมิได้มีการกำหนดในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพตามข้อกำหนดกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 และการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการสมควรเพิ่มเติมในเรื่องของหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สำหรับวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกัน (Multidisciplinary) ดังนั้น สภาวิศวกรจึงเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. …. ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น            โดยร่างข้อบังคับสภาวิศวกรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม เรื่องข้อกำหนดกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 และการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สำหรับวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกัน (Multidisciplinary) ไว้ในร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ….       […]

3 years ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

19 May 2021

สรุปผลการรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ….) พ.ศ. ….

1. สัมมนาประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 2. รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและประชาชนผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร (www.coe.or.th) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้

3 years ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

1 Mar 2021

การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เพื่อรองรับการออกใบรับรองในสาขาวิศวกรรมส่งเสริม พ.ศ. ….

          เนื่องจากข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2563 และได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการการทดสอบความรู้ความชำนาญเพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเตรียมออกกฎหมายลูกรองรับในเรื่องดังกล่าว สภาวิศวกรจึงได้ดำเนินการยกร่างระเบียบระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. …. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 5 ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม           โดยร่างระเบียบฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการการทดสอบความรู้ความชำนาญเพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ เพื่อรองรับการออกใบรับรองในสาขาวิศวกรรมส่งเสริม ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างข้อบังคับดังกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป […]

3 years ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

5 May 2021
1 4 5