ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนจันทราสุข

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมกับกรรมการสภาวิศวกร ในนามสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรอาสา, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนจันทราสุข (ลาดพร้าว 87 แยก 5) วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 250 ถุง และมีวิศวกรอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยกว่า 10 หลังคาเรือน พร้อมทั้งมอบชุดตรวจเชื้อโควิด (ATK) จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ที่อาศัยในชุมชนอีกด้วย

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของสังคม คุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ ไม่ให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

21 Jan 2022

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สภาวิศวกรได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน พรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมและศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจําปีเป็นการประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้งอันเป็นหน้าที่หลักประการสําคัญของสภาวิศวกรอย่างหนึ่งนอกเหนือจากภารกิจสําคัญอื่นใด โดยวาระการประชุมประกอบด้วยการให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของคณะกรรมการสภาวิศวกร การพิจารณาและอนุมัติงบดุลประจําปีของคณะกรรมการสภาวิศวกร การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมถึงวาระในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

2 Dec 2021

พิธีลงนามสัญญา ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร อาคารที่ทำการแห่งใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายพรอุดม โชติมโนธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ร่วมลงนามสัญญา ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง กับงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร อาคารที่ทำการแห่งใหม่ สภาวิศวกรหวังให้อาคารที่ทำการหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของสมาชิกสภาวิศวกร และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทุกคน เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นเป็นภูมิสัญลักษณ์ หรือ Landmark แห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ที่เน้นการให้ความสำคัญกับชุมชนเมืองและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่ลาดพร้าว 54 ตลอดจนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยพร้อมเปิดให้บริการในปี 2565

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

1 Dec 2021

พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นที่ประทับบรมครู พระวิษณุกรรม ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นที่ประทับบรมครู พระวิษณุกรรม ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ ปากซอยลาดพร้าว 54 กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

10 Oct 2021

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิกครบรอบ 21 ปี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นผู้แทนสภาวิศวกร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิกครบรอบ 21 ปี ณ อาคารสภาสถาปนิก

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

2 Sep 2021

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมกับกรรมการสภาวิศวกร ในนามสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรอาสา, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนเทพลีลา วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 200 ถุง และมีวิศวกรอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยกว่า 10 หลังคาเรือน

3 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

system

10 Mar 2021
1 7 8