หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย ขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การกำหนดจำนวนหน่วยความรู้ (PDU) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ และใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การกำหนดจำนวนหน่วยความรู้ (PDU) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ และใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

      ตามที่สภาวิศวกรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร (ปิดรับฟังความคิดเห็นวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566)

          ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและมีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ที่สภาวิศวกรจะได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายและครบถ้วนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในการออกร่างประกาศดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม จึงขอขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นออกไปจนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

          สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/BhVLdHdU8e93CWvv9


เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประกาศ CPD

ประเภทกิจกรรมและวิธีการให้คะแนน

คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD)