หน้าหลัก เรื่อง การกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทย ชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษ ของสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม) พ.ศ. 2565