หน้าหลัก กิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 4/2562

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 4/2562

คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตรวจเยี่ยมหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563