หน้าหลัก บทความทางวิชาการ คู่มือการประกอบวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิศวกรรม

คู่มือการประกอบวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิศวกรรม

สภาวิศวกรจัดทำขึ้นสำหรับผู้ยื่นขอเลื่อนระดับใบอนุญาต โดยมุ่งเน้นให้วิศวกรมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพ และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยหวังผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถภาพของการให้บริการวิชาชีพ และการปฏิบัติวิชาชีพภายใต้ความสำนึกรับผิดชอบทางวิศวกรรมต่อสังคม สาธารณะ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน