หน้าหลัก ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร รายวิชาทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร

รายวิชาทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร

รายวิชาทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร

มีรายวิชาหมวดวิชาพื้นฐานและหมวดวิชาเฉพาะสาขา

หมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย ดังนี้
(1)Engineering Drawing
(2)Engineering Mechanics : Statics
(3)Engineering Materials
(4)Computer Programming
หมวดวิชาเฉพาะสาขา ประกอบด้วย ดังนี้
(1)สาขาวิศวกรรมโยธา
(ก)วิชาบังคับ จำนวน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชารายวิชา
1)Theory of Structures
Structural Analysis
2)Reinforced Concrete Design
Timber and Steel Design
3)Soil Mechanics
(ข)วิชาเลือก 4 กลุ่มวิชา โดยให้เลือกสอบจำนวน 1 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชารายวิชา
1)Highway Engineering
2)Hydraulic Engineering
3)Route Surveying
4)Construction Engineering and Management
(2)สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
(ก)วิชาบังคับ จำนวน 3 วิชา ดังนี้
งานเหมืองแร่
1)Surface mining and Mine-Design
2)Underground Mining and mine Design
3)Mineral Processing of Materials
งานโลหะการ
1)Chemical Metallurgy
2)Physical Metallurgy
3)Mechanical Behavior
(ข)วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจำนวน 1 วิชา ดังนี้
งานเหมืองแร่
1)Mine Economics
2)Geotechniques
3)Mineral Processing II
4)Mine Planning and Design
งานโลหะการ
1)Materials Characterization
2)Metal Forming
3)Corrosion of Metals
4)Failure Analysis
(3)สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(ก)วิชาบังคับ จำนวน 3 วิชา ดังนี้
1)Mechanics of Machinery
2)Machine Design
3)Heat Transfer
(ข)วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจำนวน 1 วิชา ดังนี้
1)Automatic Control
2)Internal Combustion Engines
3)Refrigeration and Air Conditioning
4)Power Plant Engineering
(4)สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ก)วิชาบังคับ จำนวน 3 วิชา ดังนี้
งานไฟฟ้ากำลัง
1)Electrical Machines
2)Electrical System Design
3)Electrical Power System
งานไฟฟ้าสื่อสาร
1)Principle of Communication
2)Data Communication and Networking
3)Digital Communication
(ข)วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจำนวน 1 วิชา ดังนี้
งานไฟฟ้ากาลัง
1)Electrical Instruments and Measurements
2)Power Electronics
3)High Voltage Engineering
4)Power System Protection
งานไฟฟ้าสื่อสาร
1)Electrical Instruments and Measurements
2)Optical Communication
3)Microwave Engineering
4)Antenna Engineer
(5)สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ก)วิชาบังคับ จานวน 3 วิชา ดังนี้
1)Safety Engineering
2)Production Planning and Control
3)Quality Control
(ข)วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจำนวน 1 วิชา ดังนี้
1)Industrial Plant Design
2)Industrial Work Study
3)Engineering Economy
4)Maintenance Engineering
(6)สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(ก)วิชาบังคับ จำนวน 3 วิชา ดังนี้
1)Water Supply Engineering
2)Wastewater Engineering
3)Solid Waste Engineering
(ข)วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจำนวน 1 วิชา ดังนี้
1)Air Pollution Control and Design
2)Hazardous Waste Treatment
3)Building Sanitation
4)Noise and Vibration Control
(7)สาขาวิศวกรรมเคมี
(ก)วิชาบังคับ จำนวน 3 วิชา ดังนี้
1)Fluid Flow
2)Heat Transfer and Mass Transfer
3)Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
(ข)วิชาเลือก 4 วิชา โดยให้เลือกสอบจำนวน 1 วิชา ดังนี้
1)Chemical Engineering Thermodynamics
2)Process Dynamics and Control
3)Chemical Engineering Plant Design
4)Safety in Chemical Operation /Environmental Chemical Engineering
(ให้เลือกสอบวิชาหนึ่งวิชาใดเท่านั้น)

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

1303 ต่อ
professional@coe.or.th