หน้าหลัก ใบอนุญาตบุคคล ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

ยินดีต้อนรับสู่ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

            ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ที่ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ หากสถาบันการศึกษานั้น ๆ ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร โดยปัจจุบันต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ทดสอบความรู้และอบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จึงจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

 1. ระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตต่างๆ”
 4. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร”
 5. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 6. เลือกประเภทใบอนุญาต และสาขาที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
 7. เลือก เข้ารับการทดสอบความรู้ หรือ ใช้หนังสือรับรองการทำงานฯ
  7.1 กรณีเข้ารับการทดสอบความรู้
         7.1.1 ชำระค่าทดสอบสอบความรู้
         7.1.2 เลือกรอบสอบและเข้ารับการทดสอบตามรอบที่เลือก สมาชิกจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ทั้ง 2 หมวดวิชา จึงจะสามารถเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมได้
  7.2 กรณีใช้หนังสือรับรองการทำงานฯ
         7.2.1 อัพโหลดหนังสือรับรองการทำงานฯ ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
         7.2.2 รอตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามที่สภาวิศวกรกำหนดหรือไม่
         7.2.3 เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม
 8. ชำระค่าอบรมฯ พร้อมจองรอบอบรมและทดสอบความพร้อม
  – เมื่อสมาชิกเลือกรอบสอบอบรมทดสอบความพร้อมแล้ว สามารถเข้าอบรมด้วยการดู VDO ได้ทันที โดยสามารถดูล่วงหน้าได้ 7 วัน ก่อนถึงวันทดสอบความพร้อมฯ
  – เมื่อสมาชิกดู VDO ครบจำนวน 5 วิชาเรียบร้อยแล้ว จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความพร้อมฯ
 9. เข้ารับการทดสอบความพร้อม
 10. ชำระเงินค่าใบอนุญาตฯ
 11. รอรับใบอนุญาต

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร


หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมการสอบภาคีวิศวกรและอบรมทดสอบความพร้อม รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)
 2. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 1,000 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน
 3. กรณีที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญ (แบบมีเงื่อนไข) และ กรณีจบหลักสูตรต่างประเทศ ท่านจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา หากผลการตรวจผ่าน จึงจะสามารถสมัครสอบวัดความรู้ระดับภาคีวิศวกรได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

1. ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสามัญ และสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย
4. มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับใบปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง
( ตรวจสอบได้ที่นี่ )
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
6. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้ที่มีจิตใจฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อกำหนดบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ
– โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
– วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
– โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
– โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
– โรคพิษสุราเรื้อรัง


หมายเหตุ

กรณีต้องการยกเว้นการเข้าทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนภายใต้การกำกับของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่ ดังนี้

– ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ยื่นคำขอ
– ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
– คณบดีหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากันของสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนก็ตาม

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

 1. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา *
  – กรณีที่ Transcript มีการ transfer วิชา ต้องแนบรายละเอียดผลการศึกษาของรายวิชาที่ Transfer มาด้วย (ไฟล์ .pdf)
 2. รูปถ่าย *
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4MB
  (ไฟล์ .jpg)
 3. ลายเซ็น *
  – ลายเซ็นของผู้สมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4MB (ไฟล์นามสกุล .jpg)
  กรณีเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (แบบมีเงื่อนไข) จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 4. แบบรับรองตนเอง *
  – กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรับรองแบบมีเงื่อนไข จะต้องแนบเอกสาร แบบรับรองตนเอง (ไฟล์ .pdf)
 5. หนังสือรับรองหรือใบผ่านการอบรม *
  – เอกสารเพิ่มเติมตามที่แจ้งในแบบรับรองตนเอง (ไฟล์ .pdf) (ถ้ามี)
  กรณีหลักสูตรต่างประเทศและหลักสูตร 2 สถาบันจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 4 และข้อ 5 ดังนี้
  (โดยจัดทำเป็นไฟล์ .pdf และรวมไฟล์ทั้งหมดแนบมาพร้อมแบบรับรองตนเอง)
 6. รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา (Course Description) *
  – รายละเอียดของทุกรายวิชาที่ระบุใน Transcript (ไฟล์ .pdf)
 7. หลักฐานรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากประเทศต่างๆ จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) *

หมายเหตุ

กรณีต้องการยกเว้นการเข้ารับการทดสอบความรู้ แนบหนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนภายใต้การกำกับของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่เพิ่มเต

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา
 2. มีหนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใต้การกำกับของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่ ดังนี้
  2.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ยื่นคำขอ
  2.2 ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  2.3 คณบดีหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ากันของสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนก็ตาม (สำหรับคณาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษา)
 3. มีการลงลายมือชื่อในเอกสารใบรับรองในเอกสารที่สภาวิศวกรกำหนด (นิติบุคคลต้องมีตราประทับบริษัท)

วิธีการยื่นคำขอ

 1. ระบบ service.coe.or.th เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร
 2. เลือก การใช้หนังสือรับรองการทำงานฯ แทน การเข้ารับการทดสอบความรู้ มีขั้นตอนดังนี้
  2.1 อัพโหลดหนังสือรับรองการทำงานฯ ที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
  2.2 รอตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามที่สภาวิศวกรกำหนดหรือไม่
  2.3 เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม
 3. จองรอบสอบอบรมและทดสอบความพร้อม และเข้าอบรมทดสอบความพร้อม
 4. รออนุมัติใบอนุญาต เมื่ออบรมทดสอบความพร้อมเรียบร้อยแล้ว
 5. ชำระเงินค่าใบอนุญาต
 6. รอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

 1. ขั้นตอนการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร คลิก
 2. หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใต้การกำกับของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่ คลิก
 3. การใช้หนังสือรับรองการทำงาน ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

การทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคี

exam@coe.or.th

การอบรมและทดสอบความพร้อมฯ

train@coe.or.th
1303 ต่อ 311