หน้าหลัก ใบอนุญาตบุคคล

ใบอนุญาตบุคคล

ยินดีต้อนรับสู่ใบอนุญาตบุคคล

            สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีอำนาจและหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของแต่ละสาขา มีทั้งหมด 4 ระดับ ดังนี้
– ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร
– ใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร
– ใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร
– ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
            ทั้งนี้ สภาวิศวกรยังมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

คู่มือการประกอบวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิศวกรรม

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

1303 ต่อ 214
license@coe.or.th