หน้าหลัก ใบอนุญาตบุคคล คลิปให้ความรู้/แนะนำระบบ

คลิปให้ความรู้/แนะนำระบบ

งานเลื่อนระดับ

สาขาวิศวกรรมโยธา

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ และภาคีพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา (Competency Frameworks)

สาขาวิศวกรรมเคมี

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงานฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี (Competency Framework)

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงานฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (Competency Framework)

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงานการสอบสัมภาษณ์ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Competency Frameworks)

แนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์เพื่อการเลื่อนระดับ สามัญ-วุฒิ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ข้อแนะนำการเขียนผลงานเลื่อนระดับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

1303 ต่อ 214
license@coe.or.th