หน้าหลัก ใบอนุญาตบุคคล ใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร

ใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร

ยินดีต้อนรับสู่ใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร

            เพื่อเป็นส่งเสริมและผลักดันให้วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต พัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อการเลื่อนระดับวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถการประกอบวิชาชีพและเพื่อการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้เป็นสากลจะต้องมีความรับผิดชอบในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถหลายด้าน ทั้งที่เกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติ (Code of Conduct : CC) การให้บริการวิชาชีพ (Code of Service : CS) และการปฏิบัติวิชาชีพ (Coed of Practice : CP) ตามกรอบความสามารถทางวิศวกรรมระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันในกลุ่มสมาพันธ์การประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อยกระดับการประกอบวิชาชีพให้เทียบเท่าระดับสากล

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตสามัญวิศวกร

 1. เข้าระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตต่างๆ”
 4. เลือกเมนู “ขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร”
 5. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 6. เลือกประเภทใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และสาขาใบอนุญาตที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
  – ระบบตรวจสอบคัดกรอง ท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เท่านั้น
  – สามารถเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ได้เฉพาะสาขาที่เคยได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
 7. ระบบออกเลขรับเรื่อง (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)
 8. รอการพิจารณาเอกสาร และผลงานจากคณะอนุกรรมการจึงสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  – เมื่อผลงานผ่าน จึงมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  – เมื่อผลงานไม่ผ่าน ท่านจะได้รับข้อความปฏิเสธ และสามารถยื่นทำรายการได้ใหม่ในภายหลัง
 9. ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1,500 บาท
 10. จองรอบสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์
  – คะแนน 70/100 ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต
  – คะแนน 50-69/100 ฝึกอบรมเฉพาะด้าน หรือทำรายงานทางวิชาการ ตาม่ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด สามารถใช้สิทธิ์สอบข้อเขียนแทนได้
  – คะแนนน้อยกว่า 50/100 สอบข้อเขียน ซึ่งจะกำหนดวิชาสอบโดยคณะอนุกรรมการฯ
 11. อบรมหรือสอบข้อเขียน ตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด
  – หากต้องทำรายงานหรือฝึกอบรม จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง ชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง 
  – หากสอบข้อเขียน จะต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านเกณฑ์ ชำระเงินค่าสอบข้อเขียนสามัญวิศวกร
 12. รออนุมัติใบอนุญาต รอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต
 13. ชำระเงินค่าใบอนุญาต จำนวน 3,500 บาท พร้อมส่วนต่างอายุสมาชิก
 14. รอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนระดับสามัญวิศวกร รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)

2. ค่าธรรมเนียมการออกแบบใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร 3,500 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน 3. ระยะเวลาการพิจารณาผลงาน ใช้เวลาประมาณ 30 - 45 วันทำการ จึงจะสามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ได้

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตสามัญวิศวกร

จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตสามัญวิศวกร

 1. รูปถ่าย *
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 181×230 pixels ไม่เกิน 4MB
  (ไฟล์ .jpg)
 2. ลายเซ็น *
  – ลายเซ็นของผู้สมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 1181×185 pixels ไม่เกิน 4MB (ไฟล์ .png หรือ .jpg)
 3. ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นคำขอ *
  – กรุณากรอกแบบประวัติประกอบวิชาชีพ ตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 4. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมที่เด่นชัดเพื่อขอเลื่อนระดับ *
  – แบบบัญชีแสดงผลงานและปริฒาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีผู้รับ รองผลงานเป็นวิศวกรระดับสามัญหรือระดับวุฒิวิศวกรในสาขาและงานเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอ (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 5. แบบรายการกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD Activities) (ถ้ามี)
  – ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต (รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สภาวิศวกร)
  – ทั้งนี้หน่วยความรู้ที่นำมาใช้ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับหน่วยความรู้นั้น (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 6. แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ *
  – กรุณากรอกข้อมูลคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 7. รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่น *
  – โดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน จำนวนอย่างน้อย 2 ผลงาน แต่ไม่เกิน 5 โครงการและให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไหร่ในบัญชี แสดงผลงานและปริมาณงาน (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดคำแนะนำการจัดทำรายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่น)
 8. หนังสือรับรอง กรณีใช้ผลงานดีเด่นต่างประเทศ (ถ้ามี)
  – หนังสือรับรองการทำงานจากนิติบุคคลที่ท่านสังกัดในต่างประเทศ (ไฟล์ .pdf)
 9. หลักฐานการศึกษา (เพิ่มเติม ถ้ามี)
  – เอกสารหลักฐานการศึกษาระบุวันที่จบการศึกษา สำหรับวุฒิ ป.โท ป.เอก หรือวุฒิอื่นๆ
  – รวมสำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้เป็นไฟล์เดียวกัน (ไฟล์ .pdf)

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตข้ามสาขาวิศวกรรมควบคุม

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรับรอง หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร
 2. มีหลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ตามจำนวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
 3. มีบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังจากได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภายใต้การกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาและงาน (แขนง) เดียวกันกับที่ยื่นคำขอนั้นเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน
 4. มีรายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่องแต่ไม่เกิน 5 เรื่อง

วิธีการยื่นคำขอ

 1. สามารถยื่นผ่านอีเมล professional@coe.or.th และรอผลการพิจารณาผลงาน เมื่อผลงานผ่านเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยเอกสารประกอบด้วย
  1.1.รูปถ่าย
         – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 181×230 pixels ไม่เกิน 4MB
  (ไฟล์ .jpg)
  1.2.ลายเซ็น
         – ลายเซ็นของผู้สมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 1181×185 pixels ไม่เกิน 4MB
  (ไฟล์ .png หรือ .jpg)
  1.3.สำเนาหลักฐานการศึกษา (transcript) ระดับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรับรอง หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร
  1.4.ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ยื่นคำขอ
         – กรุณากรอกแบบประวัติประกอบวิชาชีพ ตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  1.5.บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมที่เด่นชัดเพื่อขอเลื่อนระดับ
         – แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายใต้การกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาและงาน (แขนง) เดียวกันกับที่ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  1.6.แบบรายการกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD Activities) (ถ้ามี)
         – ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต (รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สภาวิศวกร)
         – ทั้งนี้หน่วยความรู้ที่นำมาใช้ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับหน่วยความรู้นั้น (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  1.7.แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ
         – กรุณากรอกข้อมูลคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด
  (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  (ไฟล์ .word ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  1.8.รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่น
         – โดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน จำนวนอย่างน้อย 2 ผลงาน แต่ไม่เกิน 5 โครงการและให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไหร่ในบัญชี แสดงผลงานและปริมาณงาน (ไฟล์ .pdf)
  (ไฟล์ .pdf ดาวน์โหลดคำแนะนำการจัดทำรายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่น)
  1.9.หนังสือรับรอง กรณีใช้ผลงานดีเด่นต่างประเทศ (ถ้ามี)
         – หนังสือรับรองการทำงานจากนิติบุคคลที่ท่านสังกัดในต่างประเทศ (ไฟล์ .pdf)
 2. รอการพิจารณาเอกสาร และผลงานจากคณะอนุกรรมการจึงสามารถเข้าสอบข้อเขียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด ได้
   – เมื่อผลงานผ่าน จึงมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนได้
   – เมื่อผลงานไม่ผ่าน ท่านจะได้รับข้อความปฏิเสธ และสามารถยื่นทำรายการได้ใหม่ในภายหลัง
 3. ชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน ครั้งละ 1,500 บาท
 4. จองรอบสอบข้อเขียน และเข้าสอบข้อเขียน
   – คะแนน 60/100 ขึ้นไป มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 5. ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1,500 บาท
 6. จองรอบสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์
  สอบสัมภาษณ์ ผ่านตามกรอบความสามารถมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต
 7. รออนุมัติใบอนุญาต รอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต
 8. ชำระเงินค่าใบอนุญาต จำนวน 3,500 บาท พร้อมส่วนต่างอายุสมาชิก
 9. รอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)
 2. ค่าธรรมเนียมการออกแบบใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร 3,500 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน
 3. ระยะเวลาการพิจารณาผลงาน ใช้เวลาประมาณ 30 – 45 วันทำการ จึงจะสามารถสมัครสอบข้อเขียนได้

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

งานเลื่อนระดับสามัญ

1303 ต่อ 209 ,228
professional@coe.or.th