หน้าหลัก ใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร กำหนดการทดสอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร

กำหนดการทดสอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร

กำหนดการทดสอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ปี 2566

1. การทดสอบข้อเขียนประจำปี 2566 กำหนดให้มี 4 ครั้ง ดังนี้

1.1 ครั้งที่ 1/2566 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 1 – 31 มกราคม 2566รับสมัครสอบ
วันที่ 15 มีนาคม 2566สอบข้อเขียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566ประกาศผลการสอบ

1.2 ครั้งที่ 2/2566 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566รับสมัครสอบ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566สอบข้อเขียน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566ประกาศผลการสอบ

1.3 ครั้งที่ 3/2566 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566รับสมัครสอบ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566สอบข้อเขียน
วันที่ 15 กันยายน 2566ประกาศผลการสอบ

1.4 ครั้งที่ 4/2566 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566รับสมัครสอบ
วันที่ 11 ตุลาคม 2566สอบข้อเขียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2566ประกาศผลการสอบ

2. วิธีสมัครสอบและประกาศผลสอบ

2.1 กรณีสมาชิกต้องการสมัครสอบข้อเขียนสามารถชำระค่าสมัครสอบ เลือกรอบสอบ และตรวจสอบข้อมูลการจัดสอบได้ผ่านเว็บไซต์สภาวิศวกร https://service.coe.or.th

3. รายวิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียนวัดผลความรู้ของแต่ละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมี ดังนี้

ก. สาขาวิศวกรรมโยธา 

ข. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ค. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 

ง. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร

จ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ฉ. สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่ และโลหะการ

ช. สาขาวิศวกรรมเคมี

ซ. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4. เงื่อนไขการสอบ

     – ประกาศสภาวิศวกรที่ 35/2553 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร

     – ประกาศสภาวิศวกรที่ 71/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที่ 2) 

5. มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สภาวิศวกรมีมาตรการป้องกันโควิด ดังนี้

     – จำกัดจำนวนผู้เข้าทดสอบฯ รอบละ 25 คน

     – ผู้เข้าทดสอบฯ จะต้องแนบเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มประกอบการสมัคร

     – ผู้เข้าทดสอบฯ จะต้องส่งเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ ATK จากสถานพยาบาลหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง ก่อนวันสอบ 3 วัน (72 ชั่วโมงก่อนสอบ) ทางอีเมล์ professional@coe.or.th

     – ผู้เข้าทดสอบฯ จะต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทดสอบฯ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการทดสอบฯ

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายวิราช ไชยวงษ์ สายด่วน 1303 หรืออีเมล์ test.pe@coe.or.th         

หมายเหตุ : กำหนดการจัดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทางสำนักงานสภาวิศวกรจะแจ้งให้   

                    ทราบก่อนวันสอบในแต่รอบ