หน้าหลัก ใบอนุญาตบุคคล การขอใบแทนใบอนุญาต

การขอใบแทนใบอนุญาต

ยินดีต้อนรับสู่ การขอใบแทนใบอนุญาต

            ใบแทนใบอนุญาต เป็นการออกใบอนุญาตใหม่แทนใบเดิม เนื่องจากสูญหาย/ถูกทำลาย/ชำรุด/เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ ชื่อตัว/ ชื่อสกุล และมีอายุคงเหลือเท่ากับใบอนุญาตเดิม โดยรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทุกระดับ เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2561 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดำเนินการขอใบแทนใบอนุญาต ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารหรือเดินทางมายังสภาวิศวกร

ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาต

 1. เข้าระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล” และ กดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่บริการ
 3. เลือกเมนู “ขอใบแทนใบอนุญาต”
 4. กรอกข้อมูลบัตรประชาชนพร้อมเลขสมาชิก เพื่อเข้าสู่ระบบ
 5. กดปุ่มขอใบแทนใบอนุญาตและเลือกใบอนุญาตที่ต้องการขอใบแทน (กรณีมีใบอนุญาตหลายใบ)
 6. ระบุเหตุผลในการขอใบแทนใบอนุญาต (สูญหาย/ถูกทำลาย/ชำรุด/เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ ชื่อตัว – ชื่อสกุล)
 7. กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งใบอนุญาต
 8. อัพโหลดรูปถ่าย ลายเซ็น เพื่อใช้จัดพิมพ์บนใบอนุญาต
 9. ตรวจสอบและแก้ไขชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ และกดยืนยันข้อมูล
 10. ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
 11. ติดตามสถานะการจัดส่งใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบแทนใบอนุญาต

 1. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ
 2. ลายเซ็น

หมายเหตุ

รูปถ่ายและลายเซ็นดังกล่าวใช้จัดพิมพ์บนใบอนุญาต โปรดปรับแต่งและอัปโหลดตามที่ระบบกำหนด

ค่าธรรมเนียมการขอใบแทนใบอนุญาต

 1. ค่าธรรมเนียม 500 บาท

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ
 2. กรณีใบอนุญาตมีอายุน้อยกว่า 180 วัน ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ทันที
 3. ใบอนุญาตมีอายุคงเหลือเท่ากับใบอนุญาตเดิม เนื่องจากเป็นการออกใบอนุญาตใหม่แทนใบเดิมเท่านั้น

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

1303 ต่อ 214
license@coe.or.th