หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาวิศวกรได้กำหนดให้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จากประเทศที่สภาวิศวกรประกาศกำหนดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาวิศวกรให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และหมายความรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) จึงสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวกับค่าคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ และค่าคำขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติในอัตราที่เหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว

โดยมีประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม จำนวน 4 ข้อ
1. ค่าคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 1,500 บาท
2. คำขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 1,500 บาท
3. ค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 3,500 บาท
4. ค่าใบรับรองการต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างชาติ ฉบับละ 3,500 บาท

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่