หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย รับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

รับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

ด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ พ.ศ. 2563 ยังไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงด้านทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกรจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของลักษณะคุณสมบัติของมาตรฐานฯ ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองจากเดิมที่กำหนดว่า “…เป็นมาตรฐานที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์และพิมพ์เผยแพร่แล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี” แก้ไขเป็น “…เป็นมาตรฐานที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์และพิมพ์เผยแพร่แล้ว” เนื่องจากมาตรฐานต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การกำหนดระยะเวลาพิมพ์เผยแพร่จึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ประกอบกับเพิ่มเติมคำว่า “Recognition of Professional Standard” ไว้ในบทนิยามคำว่า “รับรองมาตรฐาน” เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงกำหนดรายละเอียดการประชาสัมพันธ์และสืบค้นมาตรฐานฯ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อสมาชิกสภาวิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อประโยชน์ที่สภาวิศวกรจะได้รับความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกร่างระเบียบดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่