หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ยกเลิกการเรียกหลักฐานการศึกษา สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ยกเลิกการเรียกหลักฐานการศึกษา สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร)

ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการประกอบวิชาชีพแบบ Multi-discipline เปลี่ยนแปลงแนวทางเดิมของการออกใบอนุญาต โดยมองผลสําเร็จในภาพรวมของวิชาชีพ มีเป้าหมายคือการพัฒนาวิชาชีพในประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับผู้มีความรู้และทักษะการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแบบสหวิชาชีพ มีการ Upskill พัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิมโดยไม่ยึดติดกับคุณวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แต่ยังคงรักษามาตรฐานโดยต้องผ่านการทดสอบและพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาที่ขอข้ามสาขาตามที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งข้อ 8 วรรคสอง (1) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2565 กำหนดให้สภาวิศวกรเรียกหลักฐานการศึกษา (transcript) ระดับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรับรอง หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมดังกล่าว จึงสมควรต้องมีการเสนอยกเลิกการเรียกหลักฐานการศึกษา สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต่อไป

ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

เพื่อประโยชน์ที่สภาวิศวกรจะได้รับความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกร่างข้อบังคับได้อย่างเหมาะสมต่อไป