หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สวทช.ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช.ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์ที่จะทำการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามแนบ

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สามารถเสนอชื่อโดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อฯ และขอให้ส่งเอกสารรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ นายมนัสชัย คุณาเศรษฐ เลขานุการในคณะอนุกรรมการสรรหาฯ

e-mail: manaschai.kunaseth@nstda.or.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566